สร้างจิตใจละเอียดอ่อนให้ลูก

Home » news » สร้างจิตใจละเอียดอ่อนให้ลูก
news No Comments

การฝึกจิตใจให้ละเอียดอ่อน คือ การฝึกอยู่กับธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการแข่งขันกับเวลาในรูปแบบต่างๆ ได้แก่

1. ใช้ชีวิตกับคนในครอบครัว ได้แก่ ช่วยทำงานบ้าน เล่นเกมต่างๆ แบบไม่แข่งขัน เป็นต้น
2. ปลูกต้นไม้ ดูแลเอาใจใส่ให้เติบโตอย่างงดงามออกดอกผลให้ชื่นใจ
3. เลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ให้อาหาร ดูแลที่อยู่อาศัย กิจวัตรประจำวัน รวมถึงสุขภาพสัตว์เลี้ยง
4. ทำกิจกรรมกับคนที่ด้อยกว่า เช่น บ้านพักเด็กบ้านพักคนชรา ผู้พิการ ฯลฯ เป็นประจำฝึก

ขอบคุณ สสส.