โพลเผยปัญหาปากท้อง-เศรษฐกิจ คนไทยกังวลสูง

  news

โพลเผยปัญหาปากท้อง-เศรษฐกิจ คนไทยกังวลสูง
“สวนดุสิตโพล”ชี้ความกังวลของคนไทย หนีไม่พ้น ปัญหาปากท้อง-เศรษฐกิจ แนะรัฐบาลเร่งแก้ปัญหา พร้อมทำตามโรดแม็พ-เร่งจัดเลือกตั้ง
อาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.46 น.

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นปีชาชนเรื่อง “ความวิตกกังวลของคนไทย ณ วันนี้” โดยมีการสำรวจความคิดเห็นจากประชาชน 1,273 คน ระหว่างวันที่ 6-10 ก.พ. พบว่าเรื่องที่ประชาชนมีความกังวลสูงที่สุด หรือร้อยละ 78.32 ชีวิตความเป็นอยู่ ปากท้อง เงินไม่พอใช้ รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ค่าครองชีพสูง ของกิน-ของใช้แพง เห็นว่าควรแก้โดยการประหยัด กินใช้อย่างพอเพียง ทำงานหารายได้เพิ่ม กู้ยืม หมุนเงิน รัฐบาลช่วยเหลือ เร่งแก้ไขปัญหา เป็นต้น รองลงมาร้อยละ 69.05 คือ เศรษฐกิจตกต่ำ การค้าการลงทุนไม่ดี คนตกงาน ต่างชาติไม่ลงทุน คนไม่มีกำลังซื้อ เห็นว่าควรแก้โดยให้รัฐกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน ธนาคารให้กู้ยืมดอกเบี้ยต่ำ ยกเว้นภาษี เร่งจัดการเลือกตั้ง เป็นต้น ขณะที่ร้อยละ 66.46 คือ อุบัติเหตุบนท้องถนน การจราจร เห็นว่าควรแก้โดยการช่วยกันรณรงค์ กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึก ปฏิบัติตามกฎจราจร เมาไม่ขับ ขับรถอย่างมีสติ ไม่ประมาท เป็นต้น ร้อยละ 63.45 คือ การเมือง โดยเฉพาะการเลือกตั้งและความขัดแย้ง รวมทั้งการทุจริตคอร์รัปชั่น เห็นว่าควรแก้โดยรัฐบาลดำเนินการตามโรดแม็พ จัดการเลือกตั้ง ปฏิรูปอย่างจริงจัง รับฟังความคิดเห็น ทุกฝ่ายร่วมมือกัน เป็นต้น ร้อยละ 63.08 คือ โรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพอนามัย ค่ารักษาพยาบาลสูง เห็นว่าควรแก้โดยการดูแลสุขภาพ
ร้อยละ 61.67 คือ หน้าที่การงาน งานที่ทำ ธุรกิจ ค้าขาย รายได้ลด ธุรกิจซบเซา เห็นว่าควรแก้โดยการหาจุดเด่นเพื่อเพิ่มมูลค่า ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น เป็นต้น ร้อยละ 45.17 คือ สิ่งแวดล้อม ป่าไม้ สภาพอากาศ มีคนบุกรุก ทำร้ายสัตว์ป่า อากาศเปลี่ยนแปลง เห็นว่าควรแก้โดยการกระตุ้นให้ทุกคนมีจิตสำนึก ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์และไม่ทำลาย ฟื้นฟูผืนป่า รัฐเอาจริงเอาจัง เป็นต้น ร้อยละ 43.12 คือ คุณภาพการศึกษาไทยที่ยังร้างท้าย มีผลต่อการพัฒนาประเทศ โดยเห็นว่าควรแก้โดยการปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจัง ปรับโครงสร้างการศึกษา จัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เป็นต้น ร้อยละ 42.81 คือ การบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรม สองมาตรฐาน ใช้ช่องโหว่ของกฎหมายในทางมิชอบ คนรวยกับคนจนแตกต่างกัน เห็นว่าควรแก้โดยการมีช่องทางร้องเรียน ดำเนินการอย่างจริงจัง มีบทลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเหมาะสม ช่วยกันสอดส่องดูแล เป็นต้น และร้อยละ 40.93 คือ คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม สังคมเสื่อมโทรม ไม่มีน้ำใจ มีพฤติกรรมรุนแรงขึ้น เห็นว่าควรแก้โดยการอบรมเลี้ยงดูที่ดี ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่เด็ก มีแบบอย่างที่ดีให้เห็น ใกล้ชิดศาสนา เป็นต้น.

ขอบคุณข้อมูล จาก เดลินิวส์